KONKURS za prijave na učešće u programu podrške kreativnim proizvođačima u Crnoj Gori

Strategist

KONKURS za program podrške kreativnim proizvođačima

Inicijator: Delta City

Partneri: Glavni grad – Podgorica i Strategist d.o.o.

Opis projekta: Delta City, Glavni grad i Strategist doo objavljuju konkurs na kojem pozivaju proizvođače da se prijave za učešće u programu podrške kreativnom preduzetništvu. Biće odabrano 12 proizvođača, koji će na period od mjesec dana tokom 2021. godine besplatno dobiti centralni štand u Delta City-ju da plasiraju i prodaju svoje proizvode. Osim toga, svi pobjednici imaju na raspolaganju paket podrške, koji sadrži 2.000 EUR finansijske podrške od strane Glavnog grada. Tokom trajanja “njihovog” mjeseca, 12 pobjednika konkursa očekuje i aktivna promocija – online i offline – kako njihovog proizvoda, tako i samog proizvođača.  Konačno, nakon njihovog mjeseca imaju pravo na marketing mentorstvo od strane agencije za marketing i komunikacije, Strategist.

Vremenski okvir

Podnošenje prijava na konkurs: od 05.11.2020 do 27.11.2020. godine u 23h59min 

Obavještenje o pristiglim prijavama: Najkasnije do 30.11.2020. godine 

Proglašenje pobjednika: u sedmici od 07.12.2020. do 11.12.2020. godine (na sajtu Glavnog grada, Delta City-ja i Strategista i putem maila pobjednicima, kao i na društvenim mrežama)

Trajanje projekta je od 15. januara do 31. decembra 2021. godine.

Kriterijumi za učešće

Pravo učešća imaju svi kreativni proizvođači koji ispunjavaju sljedeće kriterijume:

 • Imaju registrovanu djelatnost u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ili se obavezuju da u adekvatnom roku definisanom ugovorom istu registruju. 
 • Proizvod je napravljen u Crnoj Gori.
 • Pravo učešća imaju proizvođači sa cjelokupne teritorije Crne Gore.
Kriterijumi odabira

Prilikom izbora proizvođača pobjednika konkursa, uzimaju se u obzir sljedeći kriterijumi:

 • Kreativnost proizvoda.
 • Inovativnost proizvoda.
 • Mogućnost komercijalizacije proizvoda. 
Procedura prijave na konkurs

Do 27. novembra  2020. godine potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Motivaciono pismo, u kojem se objašnjava motivacija za pokretanje biznisa i proizvoda, predstavlja relevantnost i autentičnost proizvoda, te daju sve relevantne informacije o proizvodu;
 • Fotografije ili drugi materijal koji prikazuje proizvod;
 • Opis biznis modela ili slično;
 • Drugi materijali, koji će omogućiti žiriju da stekne što bolju sliku o proizvodu;
 • Potvrdu o registraciji privredne djelatnosti za preduzeća koja imaju registrovanu djelatnost;
 • Izjavu ovjerenu kod notara da kandidat svojim proizvodom nije povrijedio nečije autorsko pravo. 

Nagrada: 12 pobjednika konkursa će na mjesec dana dobiti centralni štand u Delta City-ju besplatno da prodaju svoj proizvod. Osim toga, svi pobjednici imaju na raspolaganju paket finansijske podrške u iznosu of 2.000 EUR Glavnog grada, te mogućnost aktivne promocije njihovih proizvoda online i offline u toku trajanja njihovog mjeseca i marketing mentorstvo od strane kompanije Strategist.  

Prijava na program podrške kreativnim proizvođačima vrši se slanjem traženih dokumenata na email adresu konkurs@strategist.co.me.

Za više informacija kontaktirajte katarina@strategist.co.me ili ovdje

Zakonska regulativa: Sve predložene aktivnosti u okviru projekta potrebno je sprovoditi u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Napomena

Neblagovremene prijave biće odbijene. 

Komisija na sajtu Gavnog grada-Podgorica najkasnije do 30. novembra tekuće godine objavljuje listu učesnika koji nijesu dostavili urednu i potpunu dokumentaciju, uz ukazivanje na utrvđene nedostatke koji se odnose na prijavu odnosno potrebnu dokumentaciju.

Učesnici Konkursa su dužni da u roku od tri dana od dana objavljivanja obavještenja (liste) otklone utvrđene nedostatke.

Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u navedenom roku, prijava se odbija.